Οργανωτική δομή

Το δίκτυο είναι μια ανοικτή, συλλογική, αυτοοργανωμένη, αποκεντρωμένη και αυτοδιοικούμενη πρωτοβουλία ερευνητών και ερευνητριών. Ως τέτοια, το δίκτυο δεν υπάγεται και δεν έχει άμεση θεσμική σχέση με κάποιον εκπαιδευτικό, ερευνητικό ή χρηματοδοτικό φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ακόμη κι αν τα μέλη του δικτύου ενδέχεται ή όχι να σχετίζονται εργασιακά ή άλλως με τέτοιους φορείς.

Επιπλέον, το δίκτυο διέπεται από μια δημοκρατική, μη ιεραρχική, οριζόντια οργανωτική δομή, η οποία επιτρέπει τον λειτουργικό καταμερισμό των εργασιών σε διαφορετικές ομάδες εργασίας (working groups), την ισοτιμία και τη διαφάνεια της συμμετοχής των μελών, τη λήψη αποφάσεων και την αναγνώριση της συμβολής και της ψηφιακής εργασίας του κάθε μέλους (βλ. αρχές του δικτύου).

Στην παρούσα φάση λειτουργίας του, το δίκτυο απαρτίζεται από την συντονιστική ομάδα και τα μέλη.

Η συντονιστική ομάδα είναι η ομάδα των πέντε (5) ατόμων που εργάστηκαν αρχικά στην σύσταση και στην πρώτη φάση οργάνωσης του δικτύου (2018-2019) ( Άννα-Μαρία Σιχάνη, University of Sussex | Ιωάννης Δούκας, NUI Galway | Ιωάννα Κυβερνήτου, NUI Galway | Δημήτρης Χ. Παπαδόπουλος, The City College of New York |Ηλίας Στουραϊτης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο ). Η ομάδα αυτή έχει αναλάβει τη δημιουργία της πρώτης εκδοχής των αρχών, των κειμένων, των υποδομών του δικτύου, τουλάχιστον για την πρώτη φάση λειτουργίας του.

Καθώς το δίκτυο ουσιαστικά συστήνεται ως μια αυτόνομη πρωτοβουλία ερευνητριών και ερευνητών, ουσιαστική προϋπόθεσηή για τη λειτουργία του είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών του σε επίπεδο περιεχομένου, διαδικασιών και δράσεων μέσα από ομάδες εργασίας.

Τα μέλη του δικτύου συμμετέχουν σε θεματικές ομάδες εργασίας του δικτύου, με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής. Η συμμετοχή αυτή είναι μεν προαιρετική, καθώς, όμως, το ότι η λειτουργία του δικτύου βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών του, είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του δικτύου σε ισότιμη βάση. Η αναγνώριση της εργασίας και της προσφοράς κάθε μέλους, στο περιεχόμενο που παράγει ή στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το δίκτυο διέπεται από τις αρχές συνεργασίας και συμπεριφοράς των μελών όπως ορίζονται στο σχετικό κείμενο αρχών.

el