Αρχές συνεργασίας

Οι παρούσες αρχές αποσκοπούν στη ρύθμιση της λεκτικής και φυσικής συμπεριφοράς των μελών του δικτύου σε όλες τις περιπτώσεις και τα περιβάλλοντα επικοινωνίας, συνεργασίας και διάδρασης των μελών του.

Περιπτώσεις διάκρισης, παρενόχλησης, προσβολής ή βίας εντός του δικτύου

Το δίκτυο προωθεί και στηρίζει μια κοινότητα ανοικτή, φιλόξενη, υποστηρικτική, με σεβασμό προς όλα της τα μέλη. Επιπλέον, το δίκτυο ενισχύει και διαφυλάσσει για όλα τα μέλη εξίσου το δικαίωμα να διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να θέτουν ερωτήσεις και να ζητούν διευκρινίσεις, να καταθέτουν ιδέες, προτάσεις και ενημερώσεις ενώ παράλληλα εξασφαλίζει έναν χώρο με μηδενική ανοχή σε οποιουδήποτε τύπου διάκριση, παρενόχληση, προσβολή ή βία μεταξύ των μελών του. Μεταξύ των μορφών διάκρισης, παρενόχλησης, προσβολής ή βίας περιλαμβάνονται λεκτικά σχόλια σχετιζόμενα με τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εξωτερική εμφάνιση, τις πολιτικές πεποιθήσεις, οποιαδήποτε μορφής αναπηρία, την ηλικία, την κοινωνική τάξη ή το μορφωτικό επίπεδο, καθώς και οποιασδήποτε μορφής προσβλητική ή μη συναινετική πράξη ή συμπεριφορά, φυσική ή διαδικτυακή.

Προκειμένου για τα μέλη που παραβιάζουν τις παραπάνω αρχές, η οργανωτική ομάδα προβαίνει στη λήψη μέτρων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν από την επίπληξη μέχρι και τον οριστικό και δια παντός αποκλεισμό από τη συμμετοχή στο δίκτυο. Σε περίπτωση που υφίστασαι ή διαπιστώνεις προς κάποιον τρίτο/η οποιασδήποτε μορφής διάκριση, παρενόχληση, προσβολή ή βία εντός του δικτύου, παρακαλούμε να ενημερώσεις άμεσα την οργανωτική ομάδα.

Ισοτιμία, διαφάνεια και επιβράβευση συμμετοχής

Το δίκτυο ενισχύει και διαφυλάσσει για τα μέλη του ίση συμμετοχή, μεταχείριση και πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία χωρίς καμία διάκριση λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, κοινωνικής τάξης ή μορφωτικού επιπέδου. Στην κατεύθυνση αυτή, το δίκτυο επιχειρεί να στηρίζει και να προωθεί έμπρακτα αιτήματα, πρωτοβουλίες και άτομα που προέρχονται ή σχετίζονται με ευπαθείς, μη προνομιούχες ή με περιορισμένη θεσμική ορατότητα κοινωνικές ομάδες. Το Δίκτυο, επίσης, αναγνωρίζει ότι στη σημερινή εποχή επαγγελματικής επισφάλειας για νέους/νέες ερευνητές και ερευνήτριες αλλά και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, η προσφορά εθελοντικής εργασίας βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση, τον σεβασμό και τον ισότιμο ρόλο των μελών και αποδίδει πλήρως εύσημα σύμφωνα με την εργασία και την εισφορά.

Θεσμική και πολιτική ουδετερότητα του δικτύου

Το δίκτυο συνιστά μια αυτόνομη, αποκεντρωμένη κι “από τα κάτω” πρωτοβουλία ερευνητών και ερευνητριών, η οποία δεν υπάγεται και δεν έχει άμεση θεσμική σχέση με κάποιον εκπαιδευτικό, ερευνητικό ή χρηματοδοτικό φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ακόμη κι αν τα μέλη του δικτύου ενδέχεται ή όχι να σχετίζονται με κάποιον τέτοιο φορέα. Συνεπώς, το δίκτυο ως πρωτοβουλία δεν δεσμεύεται ούτε κατευθύνεται ως προς τη στρατηγική, τις θέσεις και τις δράσεις του από θεσμικά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα συμφέροντα ενώ επιχειρεί να διασφαλίζει αυτή τη θεσμική, οικονομική και πολιτική ουδετερότητα

Ανοικτή Πρόσβαση – Ανοικτές τεχνολογίες

Tο δίκτυο προγραμματικά προωθεί, υποστηρίζει και εφαρμόζει τις αρχές της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science). Στην κατεύθυνση αυτή επιχειρεί να χρησιμοποιεί για τις υποδομές και τις επικοινωνίες του όσο το δυνατόν περισσότερο ανοικτές τεχνολογίες και περιβάλλοντα ανοικτού κώδικα ενώ φιλοδοξεί να συμβάλει καθοριστικά στο κίνημα γύρω από την Ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικά παράγωγα (data, software).

el