Ομάδες εργασίας

Εγκαινιάζοντας τη δημόσια παρουσία του Ελληνικού Ερευνητικού Δικτύου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών (Greek Digital Humanities Research Network – @DH_GR) , τ α μέλη του Δικτύου συμμετέχουν σε θεματικές ομάδες εργασίας του δικτύου προκειμένου να οργανώσουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες για τη συστηματοποίηση του πεδίου στον ελληνόφωνο χώρο και την καθιέρωση αποδεκτών από την κοινότητα όρων, συμβάσεων και καλών πρακτικών.

Η συμμετοχή στις ομάδες εργασίας είναι μεν προαιρετική, καθώς η λειτουργία του δικτύου βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών του, ωστόσο είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του δικτύου σε ισότιμη βάση. Η αναγνώριση της εργασίας και της προσφοράς κάθε μέλους, στο περιεχόμενο που παράγει ή στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το δίκτυο διέπεται από τις αρχές συνεργασίας και συμπεριφοράς των μελών, όπως ορίζονται στο σχετικό κείμενο αρχών. Η συμμετοχή στο δίκτυο είναι ανοιχτή, δωρεάν και εθελοντική. Απευθύνεται κατ’ αρχάς σε ερευνήτριες και ερευνητές, καθώς και σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται ή/και ασχολούνται με τον χώρο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και τις εξελίξεις εντός αυτού, χωρίς να αποκλείει και το ευρύ κοινό που επιθυμεί να πληροφορηθεί για εξελίξεις στον χώρο.

Ακολουθώντας μια λογική ισότιμης συμμετοχής και συνεργασίας και με βάση το μοντέλο του πληθοπορισμού (crowdsourcing), το Δίκτυο προχωρά στη χαρτογράφηση του επιστημονικού χώρου, συντάσσοντας έναν κατάλογο θεσμών, δομών, ιδρυμάτων, εργαστηρίων και προγραμμάτων σπουδών, καθώς και στην καταγραφή της υπάρχουσας σχετικής ελληνόφωνης βιβλιογραφίας και ορολογίας και, όπου αυτό χρειάζεται, την απόδοση ως τώρα αμετάφραστων (κυρίως αγγλικών) όρων στα ελληνικά. Επιπλέον, το Δίκτυο συστηματοποιεί για πρώτη φορά μια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης ψηφιακών πόρων και προϊόντων, με απώτερο στόχο την θεσμική τους αναγνώριση ως ερευνητικών-ακαδημαϊκών παραγώγων.

Οι δράσεις αυτές ανταποκρίνονται σε επείγουσες ανάγκες της κοινότητας και του διεπιστημονικού μας πεδίου και θα πρέπει να γίνουν αντιληπτές ως έργο εν εξελίξει (work-in-progress) το οποίο θα συνδιαμορφώνεται συνεχώς μέσω της ανοιχτής συνεργασίας των μελών του Δικτύου και σε σχέση με τη ταχεία αναδιαμόρφωση και πρόοδο του πεδίου. Τα αποτελέσματά τους θα δημοσιευτούν στους ιστοχώρους του Δικτύου  και θα είναι πάντοτε ελεύθερα και δημοσίως διαθέσιμα, προκειμένου να εξυπηρετούν το ερευνητικό προσωπικό που δραστηριοποιείται στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

el